Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Här ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varifrån vi fått uppgifterna och vilka som får ta del av dem.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av utsedd personal hos Elteam HBG AB. Inom företaget samlar vi in och använder personuppgifter från de personer som integrerar med oss så som kunder/leverantörer/underentreprenörer samt via vår webbplats. Vi är måna om att alla personuppgifter som finns hos oss tas om hand på rätt sätt dvs uppgifterna lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till de som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

För huvuddelen av Elteam HGB AB personuppgiftsbehandling är det Elteam HBG AB med organisationsnummer 559213-2665 som är ansvarig och bestämmer ändamålen och medlen för sådan behandling. Vissa uppgifter behandlar emellertid Elteam HBG AB som personuppgiftsbiträde, som då ansvarar för behandlingen.

Elteam HBG behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Elteam HBG AB är ett elföretag som utför diverse arbeten inom el och data. Därtill kommer att ansöka om ROT-avdrag för våra kunder. För att kunna sköta bland annat dessa arbetsuppgifter måste Elteam HBG AB samla in personuppgifter såsom:

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • adressuppgifter
  • fastighetsbeteckning
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • uppgifter som den registrerade självmant och frivilligt uppger

Varifrån får vi uppgifterna?

Personuppgifterna har inhämtats från dig själv, den som är projektledare för ditt projekt/arbete, offentliga register. Informationen kan vi få via brev eller elektroniskt.

Till vilka lämnas uppgifterna ut?

Elteam HBG AB lämnar ut personuppgifterna till Skatteverket vid ROT-ansökning.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster/produkter och kan därför inte begränsas eller raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig.

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Du har rätt att kostnadsfritt och inom en månad efter det att vi har fått in en sådan begäran från dig, erhålla en kopia i skriftligt fysiskt format av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke som du har lämnat.

Du har även rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas, om du exempelvis bestrider personuppgifternas korrekthet (behandlingen ska begränsas under en tid som ger Elteam HBG AB möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta). Önskar du att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas behöver du kontakta Elteam HBG, se kontaktuppgifter nedan.

Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Kontaktformulär via hemsidan

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret skickas direkt via e-post till oss och lagras därefter inte i vår databas.

Elteam HBG AB garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part. Vårt dataregister samkörs inte med register från tredje part.

Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
  • Dina uppgifter sparas i 6 månader och därefter tar vi bort dem.
  • Du kan när som helst kontakta oss om du vill att dina uppgifter tas bort tidigare.

Har du frågor?

Om du har några frågor angående behandling av personuppgifter hos Elteam HBG är du välkommen att kontakta oss:

Elteam HBG AB
Ormvråksgatan 20
25449 Helsingborg
info@elteamhbg.se